WELCOMENANTONG YINXING OPTICAL CO., LTDOFFICIAL WEBSITE!
Language selection: 中文版 ∷  英文版consulting service:400-602-2286

PARAMETER

截止型玻璃

1

紫外玻璃 -- 牌号 ZJB220 ZJB240 ZJB260 ZJB280 ZJB300 ZJB320 ZJB340 ZJB360 ZJB380

2

金黄色(黄色)玻璃 -- 牌号 JB400 JB420 JB450 JB470 JB490 JB510

3

橙色玻璃 -- 牌号 CB535 CB550 CB565 CB580

4

红色玻璃 -- 牌号 HB600 HB610 HB630 HB640 HB650 HB670 HB685 HB700 HB720

5

红外透射可见吸收玻璃 -- 牌号 HWB760 HWB780 HWB800 HWB830 HWB850 HWB900 HWB930

选择吸收型玻璃

6

紫外透射可见吸收玻璃 -- 牌号 ZWB1 ZWB2 ZWB3

7

紫色玻璃 -- 牌号 ZB1 ZB2 ZB3

8

青蓝色玻璃 -- 牌号 QB1 QB2 QB3 QB4 QB5 QB9 QB10 QB11 QB12 QB13 QB16 QB17 QB18 QB19 QB21 QB23 QB24 QB26 QB29 BG38 BG39

9

绿色玻璃 -- 牌号 LB1 LB2 LB3 LB4 LB6 LB7 LB8 LB9 LB10 LB11 LB12 LB13 LB14 LB15 LB16 LB17 LB18 LB19

10

金黄色(黄色)玻璃 -- 牌号 JB1 JB9

11

橙色玻璃 -- 牌号 CB1 CB2

12

红色玻璃 -- 牌号 HB1 HB3 HB5 HB6

13

红外透射可见吸收玻璃 -- 牌号 HWB1 HWB3 HWB4

14

防护玻璃 -- 牌号 FB1 FB3

15

隔热玻璃 -- 牌号 GRB1 GRB3

16

波长标定玻璃 -- 牌号 PNB586 HOB445

17

天光玻璃 -- 牌号 TB1 TB2

18

升色温玻璃 -- 牌号 SSB40 SSB130 SSB145 SSB165 SSB200

19

降色温玻璃 -- 牌号 SJB20 SJB80 SJB100 SJB130 SJB140

中性灰玻璃

20

中性灰色玻璃 -- 牌号 ZAB00 ZAB02 ZAB2 ZAB5 ZAB10 ZAB25 ZAB30 ZAB50 ZAB65 ZAB70

带通滤光玻璃

21

带通滤光玻璃 -- 牌号 DBT400 DBT435 DBT470 DBT500 DBT530 DBT545 DBT560 DBT600 DBT660 DBT700 DBT720 DBT740

光学滤色镜

22

光学滤色镜 -- 牌号 M25 M27 M28 M30 M30.5 M37 M43 M46 M49 M52 M55 M58

石英玻璃

23

石英玻璃 -- 牌号 JGS1 JGS2 JGS3

无色光学玻璃

24

无色光学玻璃 -- 牌号 BK-7

25

B270 -- 牌号 B270

有色光学玻璃国内外牌号对照表

26

有色光学玻璃国内外牌号对照表


PARAMETER

NEWS

Contact us

Company:NANTONG YINXING OPTICAL CO., LTD

Contact person:Xu Renyin

consulting service:400-602-2286

Telephony:0513-88797122 , 88792571

Mobile phone:13506278826

E-mail:ygofg@163.com

Ground address:15 Shuanglou Road, Liuwei Industrial Park, Qutang Town, Hai'an County, Jiangsu Province